معجزه بخشش

بسیاری از افراد، فراوانی در نظام هستی را باور ندارند و به دلیل این باور غلط و تصور اینکه کسب درآمد با محدودیت مواجه است، از بخشش و انفاق می‌ترسند. افرادی که خانه گران‌قیمت، اما فرسوده‌ دارند یک عمر این کهنگی و فرسودگی محل زندگی را تحمل می‌کنند و حاضر نیستند خانه خود را بازسازی کنند و می‌گویند شاید فقیر شویم. واقعیت این است که اگر کسی در ذهنش تصور فقر داشته باشد فقیر است. درواقع، فرد غنی به دلیل درک صحیحی که از فراوانی در عالم هستی دارد بخشش و عطا را در برنامه زندگی خود قرار می‌دهد.

آری، اگر به بخشش عادت کرده باشیم به شبکه خلقت و نیکوکاران عالم متصل می‌شویم و توفیق الهی را در خود احساس می‌کنیم؛ به‌همین‌دلیل در تمامی کشورها افراد سخاوتمند را تحسین می‌کنند (در ادبیات خودمان داستان حاتم طایی ورد زبان همگان است) پس مهم است که از اموال خود به‌درستی استفاده، و در حد خودمان بذل و بخشش کنیم.

همه ما افرادی را می‌شناسیم که اقوامی مستمند دارند، اما حاضر نیستند به معیشت آنها کمک کنند، حتی هزار بهانه می‌آورند که خودشان مقصر و بی‌عرضه هستند، حرف گوش نمی‌دهد و سعی می‌کنند طرف مقابل را مقصر بدانند. باید پذیرفت که انفاق شرط انسانیت و سبب بازگشایی درهای رحمت است. اموال نیز در این دنیای فانی به‌طور امانی در اختیار ما قرار گرفته است. در خانه‌ای که ساکن آن هستیم یا اداره‌ای که مشغول به کاریم پیش از ما افراد دیگری بوده‌اند و بعد از ما نیز کسانی دیگر زندگی و کار می‌کنند.

بگذارید خاطره خودم را تعریف کنم: من علاقه وافری به کتاب دارم. با آنکه کتابخانه‌ای بزرگ داشتم، هیچ‌وقت حاضر به بخشش کتاب نبودم، اما از زمانی که مفاهیم گستردگی و فراوانی نظام هستی را باور کردم تمام کتاب‌هایی را که پس از مطالعه نیاز نداشتم بخشیدم و به‌طور معجزه‌آسایی با کتاب‌های جدیدی آشنا شدم که مورد نیاز من بود. آری، انرژی مثبت در دنیا جریان دارد و محدودیت و کاستی‌ها فقط زاییده تفکر ماست. با وجود افزایش روزافزون جمعیت در دنیا، اکنون مردم بهتر از قبل می‌خورند، می‌پوشند، تحصیل می‌کنند و کماکان فراوانی در هستی رو به افزایش است. اگر خواهان آرامش و فراوانی هستید باید فراوانی در نظام هستی را بپذیرید.

اگر به بخشش عادت کرده باشیم به شبکه خلقت و نیکوکاران عالم متصل می‌شویم و توفیق الهی را در خود احساس می‌کنیم.

بخشی از کتاب اسب وحشی درونت را رام کن

نوشته ی دکتر سید فرزاد حسینی