ثبت نام

لیست ارزش ها 

لیست ارزش ها 

سلامتی

امنیت

شجاعت

انصاف وعدالت

قدرشناس وسپاس گذار

تفریح ونشاط

شوخ طبعی

قانون مداری

ماجراجویی

شکیبایی وتاب آوری پذیرش

پیروی وتبعیت

سنت وعرف

توانمند سازی

تحسین شدن وتشویق دهی آگاهی وآرامش عشق به خود انسانها

تمایلات جنسی

هیجان

پذیرش

احساساتی بودن

حمایتگری

آزادی

عفو وبخشش(گذشت)

مهربانی

اعتماد

صداقت

شفقت وغمخواری(دلسوزی-همدردی)

تاثیرگذاری

معنویت

سخاوت

رشدفردی

تعامل وارتباطات

تواضع و فروشی

خودکفایی واستقلال

نظم وانضباط

رک و روراست بودن

همکاری وتعاون

محیط زیست

انعطاف پذیری

پشتکار

مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن

صمیمیت و دوستی عمیق

قدرت

مراقبت از خود

چالش

لذت طلبی

تخصص وحرفه ای بودن

ظاهر فیزیکی وتناسب اندام

ادب واحترام

پرشور و شوق

هوشمندی

شادی ولذت

خلاقیت ونوآوری

اگرارزش دیگری دارید که درفهرست قرارندارد به این لیست اضافه کنید.